Územní plán obce

 

Územní plán obce Chuchelna schválilo zastupitelstvo obce dne 27. 12. 2012.

Vyhodnocení námitek a připomínek naleznete v Předložení návrhu na vydání Územního plánu Chuchelna společně s jeho odůvodněním Zastupitelstvu obce Chuchelna a dále také v Opatření obecné povahy o vydání Územního plánu Chuchelna.

Aktuální grafická podoba Územního plánu Chuchelna je zobrazena na sedmi výkresech adresovaných níže.

Územní plán Chuchelna

Územní plán Chuchelna řeší celé správní území obce Chuchelna (kód 577154), tzn. katastrální území Chuchelna (kód 654833) a Lhota Komárov (kód 680974).

Veškerou obrazovou část územního plánu v elektronické podobě Vám předkládáme níže.
Ve své fyzické podobě a v měřítku 1:5000 jsou výkresy připraveny k nahlédnutí na obecním úřadě v Chuchelně.

B.1 Výkres základního členění (pdf 471 kB)
B.2 Hlavní výkres (pdf 737 kB)
B.3 Výkres koncepce veřejné infrastruktury (pdf 809 kB)
B.4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf 460 kB)
D.1 Koordinační výkres (pdf 1,73 MB)
D.2 Výkres širších vztahů (pdf 1,52 MB)
D.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf 654 kB)

Věnujte, prosím, pozornost také dvěma následujícím textovým dokumentům "Návrh" a "Odůvodnění", ve kterých najdete vysvětlení k výše uvedeným výkresům.

Návrh (pdf 252 kB)
Odůvodnění (pdf 242 kB)

To, jaké jsou možnosti využití Vašeho pozemku podle územního plánu, lze nejlépe zjistit v Hlavním výkrese, v něm dohledáte, do jaké funkční plochy je pozemek zařazen. Popis přípustného a nepřípustného využití, případně další podmínky jsou pak k jednotlivým funkčním plochám rozepsány v textové části.

Územní studie ÚS1 pro lokalitu pod Kamínkou

Územní studie - textová část (pdf 390 kB)
Územní studie - hlavní urbanistický výkres (pdf 2.0 MB)
Územní studie - výkres veřejné dopravní a technické infrastruktury (pdf 3.3 MB)
Územní studie - výkres širších vztahů (pdf 9.9 MB)