Ztráty a nálezy

ZTRÁTY A NÁLEZY – soupis nalezených věcí

Problematiku ztrát a nálezů upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Každý, kdo najde ztracenou věc, musí ji vrátit tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu obci, na jejímž území byla věc nalezena, zpravidla do tří dnů.

Byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení.

Přihlásí-li se úřadu vlastník věci, je vyzván odpovědným zaměstnancem k prokázání totožnosti a identifikaci ztracené věci tak, aby prokázal, že mu věc náleží. Vlastník věci je rovněž dle nového občanského zákoníku povinen nahradit městu náklady, které mu vznikly v souvislosti s jejím opatrováním.

Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nakládat s věcí jako poctivý držitel.

Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného.

Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 3 let od jejího odevzdání, nabude obec vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

SOUPIS NÁLEZŮ:

 

03.10.2022     01/2022     Brýle na čtení, Chuchelna Veverka

25.10.2022     02/2022     Brýle na čtení, Chuchelna Veverka

31. 01.2023     01/2023     Průkazka na autobus, autobusová zastávka  Chuchelna, U pomníku

21.04.2023      02/2023    SPZ , hřbitov Chuchelna, VRÁCENO

13.11.2023       03/2023     mobilní telefon, Chuchelna Veverka

18.01.2024      01/2024      klíč s čipem, před obecním úřadem, Chuchelna 296

25.04.2024     02/2024     mobilní telefon, silnice Komárov

02.05.2024     03/2024    dámská čelenka

08.06.2024     04/2024    peněženka s finančním obnosem