Obec Chuchelna

Nejbližší událost:

Beseda s cestovatelem Ivanem Burkertem
Sobota 17.11.2018 19:00

Nejnovější aktualita:

Hledá se pes - Jack Russel teriér

Facebooková stránka obce:

Czech point na obecním úřadě:

Jídelní lístek školní jídelny:

Nejbližší zasedání zastupitelstva:

Čtvrtek 13.12.2018

Nejbližší schůze rady:

..

Náhodná fotografie:

Videonahrávky z obce:


Veřejné zakázky:


Aktuality
|<    <    >    >|

Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu je platná od 1. 4. 2015


Dne 1. 4. 2015 nabývá účinnosti zákon číslo 41/2015 Sb., kterým se novelizuje zákon číslo 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF).

Jak všichni víme, zemědělský půdní fond je základním přírodním bohatstvím naší země a je jednou z hlavních složek životního prostředí. Zemědělský půdní fond tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované, to je orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalý travní porost.

Dle ust. § 3 je mimo jiné zakázáno užívat zemědělský půdní fond bez souhlasu k nezemědělským účelům. Vlastník nebo uživatel pozemku je povinen zemědělský půdní fond užívat nebo udržovat v souladu s charakteristikou druhu pozemku, to je dle evidence u Katastrálního úřadu. Zemědělský půdní fond je zařazen do I. až V. třídy ochrany, což má vliv např. při územně plánovací činnosti. Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území obce a pak až pozemky určené ÚP obce, to je v zastavitelném území obce.

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (umístění stavby) vyžaduje souhlas příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu dle ust. § 9 výše citovaného zákona a musí být zpracována se zohledněním zásad plošné ochrany zemědělského půdního fondu.

Osoba, která má oprávnění k záměru, pro který byl vydán souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, je povinna za odňatou půdu zaplatit odvod ve výši stanovené podle přílohy k tomuto zákonu.
Žádost o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, to je u Městského úřadu Semily, odboru životního prostředí, Husova 82, 513 01 Semily.

Nedodržením jednotlivých ustanovení výše citovaného zákona se vlastník nebo uživatel dopustí přestupku nebo správního deliktu, který lze pokutovat. Proto upozorňujeme obyvatele, aby před zahájením zamýšlené stavby (RD, kolny, přístřešku, bazénu, zpevněných ploch, terénních úprav apod., ……) se informovali na výše uvedeném odboru, tel. 481629255.

Jméno uživatele:

Heslo uživatele:

Snímek z online kamery na Veverce:

Přiblížení pohledu na bazény a kurty:

Snímek z online kamery na Komárově: